Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 
    · Draudze · Kā iestāties · Pienākumi · Tiesības · Padome · Mācītāji · Svētdienas skola
· Sadraudzība · Ansamblis · Baznīcas ēka · Ērģeles · Liturģisko krāsu aplis


LELB SALAS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ir draudze, kas celta uz apustuļu un praviešu pamata, kur stūra akmens ir Kristus Jēzus. Tās pamats, likums un mēraukla ir Vecās un Jaunās Derības grāmatas, jo tās ir patiess un uzticams Trīsvienīgā Dieva vārds, kurā Viņš uz mums runā un pie mums darbojas ar likumu un evaņģēliju, tiesu un žēlastību.

Latvija evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācībai un dzīvei saistoša kopības izpausme, kurā manifestējas Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vienprātība un norobežošanās no herēzēm un shizmām, ir no senbaznīcas mantotās Apustuļu, Nikejas-Konstantinopoles un Atanasija ticības apliecības, kā arī reformācijas ticības apliecības, kas apkopotas “Liber Concordiae”.

Uz šī negrozāmā pamata stāvēdama un paļaudamās uz Dieva žēlastību, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca grib paklausīt Kristus pavēlei būt par Viņa liecinieci un sludināt evaņģēliju visai radībai, ar Dieva Vārdu un akramentiem kalpot Kristus Miesas uzcelšanai un vienībai un pulcināt izredzētu cilti, ķēnišķīgus priesterus, s vētu tautu un Dieva īpašumu, lai mīlestībā un savstarpējā sadraudzībā paustu Tā darbus, kas mūs aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. (LELB Satversmes Preambula)

LELB SALAS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE ir Dieva izredzēti, aicināti un sapulcēti cilvēki, kuri savā ticībā vēlas sekot Dieva aicinājumam Jēzū Kristū. Draudze apvieno kristiešus, kuri ir kristīti Trīsvienībā Dieva (Tēva, Dēla un Svētā Gara) Vārdā un vēlas pulcēties, kopā lūgt, saņemt spēku Dieva Vārdā un Sakramentā, dalīties priekos un bēdās.

Svētdienas dievkalpojumus apmeklē vidēji 16 cilvēki. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu, plkst. 13.30.

Pēdējā mēneša svētdienā pēc Dievkalpojuma jubilāru sumināšana un sadraudzība.

Mācītājs ir sastopams pēc dievkalpojuma.

LELB Satversme par draudzi:

LELB Satversmes 16. pants. Draudzes uzdevumi ir pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgas izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.

LELB Satversmes 19. pants. Katras draudzes pienākums un atbildība ir uzturēt savu mācītāju vai mācītājus un dot draudzes garīgam darbam nepieciešamo nodrošinājumu.

LELB Satversmes 20. pants. Draudze piedalās LELB dzīvē un kalpošanā un dod tai nepieciešamos līdzekļus saskaņā ar Latvijas Sinodes lēmumiem.
Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv